Fundusz młodzieżowy

Realizator: Stowarzyszenie BONUM PUBLICUM

O PROJEKCIE Zgłoszenia do udziału w projekcie

STOWARZYSZENIE BONUM PUBLICUM

edukacja i oświata na rzecz rozwoju społeczności lokalnych | wspieranie inicjatyw społecznych | działalność kulturalna | kultura fizyczna i sport | ochrona dziedzictwa kulturowego | rozwój społeczeństwa obywatelskiego | dialog społeczny | pomoc społeczna | wsparcie środowisk zmarginalizowanych | przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu